Regulamin świadczenia usług.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO PORTALU WWW.APP.KALKULATORELEKTRYKA.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa w szczególności:

1.1.1.  Rodzaj i zakres usług świadczonych za pośrednictwem internetowego portalu https://app.kalkulatorelektryka.pl („Portal”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

1.1.2.       Warunki świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w tym wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego korzystania z Portalu;

1.1.3.       Warunki zawierania i rozwiązywania umów o dostęp przez Portal do platformy „Kalkulator Elektryka” („Platforma”);

1.1.4.       Sposób pobierania opłat za korzystanie z serwisu;

1.1.5.       Tryb postępowania reklamacyjnego;

1.1.6.       Zasady przetwarzania danych osobowych.

 

1.2.    Użytkownicy korzystający z Portalu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://kalkulatorelektryka.pl/licence.

1.3.          Dostęp do 7-dniowej testowej wersji Kalkulatora Elektryka jest bezpłatny. Za dostęp do pełnej wersji Kalkulatora Elektryka pobierana jest opłata na zasadach subskrypcji. Zasady płatności reguluje pkt. 5 Regulaminu.

1.4.           Przez użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania należy rozumieć:

1.4.1.    Regulamin – niniejszy Regulamin;

1.4.2.     VATI – Firmę VATI Paweł Balana, ul. Lipowa 4A Kozierów, 32-091 Michałowice, NIP: 675-137-30-35;

1.4.3.  Kalkulator Elektryka – internetowa platforma zawierająca kalkulatory przydatne projektantom instalacji elektrycznych, wykonawcom instalacji elektrycznych, kierownikom robót elektrycznych, a także inspektorom nadzoru.

1.4.4.    Użytkownik – osoba fizyczna lub firma – zawierająca umowę o dostęp przez Portal do Kalkulatora Elektryka.

1.4.5.    System Zapisów – miejsce w którym można dokonać rejestracji nowego konta w systemie poprzez dodanie nazwy konta, adresu e-mail i hasła.

1.4.6.    Okres próbny – to 7- dniowy czas bezpłatnego korzystania z platformy Kalkulator Elektryka.

1.4.7.    Okres rozliczeniowy – to 30 dniowy okres płatnego dostępu do platformy Kalkulator Elektryka.

1.4.8.   Czas
dostępu
– czas
przez który Użytkownik ma dostęp do pełnej wersji Kalkulatora Elektryka – w
zależności od wybranego planu dostęp przyznawany jest na czas 30 lub 365 dni.

1.4.9.  Subskrypcja – płatny dostęp do Portalu, który odbywa się na zasadach Subskrypcji, to znaczy, że po dokonaniu opłaty za pierwszy Okres rozliczeniowy, opłata za kolejny Okres rozliczeniowy pobierana jest z góry 7 dni przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego. W przypadku niepowodzenia pobrania opłaty dostęp do Kalkulatora Elektryka zostaje zablokowany.

1.4.10.  Rezygnacja – rezygnacja z Subskrypcji przez Użytkownika. Opcja ta jest możliwa w zakładce płatności. Opłata za Subskrypcję nie jest zwracana. Rezygnacja powoduje zablokowanie płatności za kolejne okresy, aż do ponownego wykupienia Subskrypcji. Użytkownik ma dostęp do pełnego serwisu do końca wykupionego okresu rozliczeniowego.

 

 

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU KALKULATOR ELEKTRYKA

 

2.              

2.1.    Dostęp przez Portal do Kalkulatora Elektryka możliwy jest po dokonaniu bezpłatnej rejestracji za pomocą Systemu Zapisów tj. założeniu konta („Konto Użytkownika”, „Konto”), a następnie zalogowaniu na stronie „https://app.kalkulatorelektryka.pl/login/”.

2.2.          Dostęp do Kalkulatora Elektryka jest możliwy dla Użytkowników, którzy:

2.2.1.       Zaakceptowali niniejszy Regulamin (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa);

2.2.2.       poprawnie wypełnili formularz rejestracyjny w Systemie Zapisów (założyli Konto Użytkownika);

2.2.3.       wybrali opcję „Zarejestruj”

2.2.4.       zweryfikowali podany adres e-mail.

2.3.     Użytkownik automatycznie otrzymuje bezpłatny dostęp do wersji testowej Kalkulatora Elektryka na 7-dniowy okres liczony od momentu dokonania rejestracji przez Użytkownika. Po upływie 7 dni, uprawnienia Użytkownika do korzystania z Kalkulatora Elektryka wygasają. Jeden użytkownik może skorzystać z darmowej wersji testowej jedynie jeden raz.

2.4.        Dostęp do pełnej wersji Kalkulatora Elektryka możliwy jest dla Użytkowników, którzy uregulowali opłaty z tytułu dostępu do pełnej wersji Kalkulatora Elektryka, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu („Opłaty”).

2.5.        Dostęp do Kalkulatora Elektryka przydzielany jest na podstawie danych wprowadzonych w trakcie rejestracji w Systemie Zapisów. Użytkownik zobowiązany jest podać w  trakcie rejestracji następujące dane: imię, adres e-mail Użytkownika i hasło;

2.6.      Rejestracja oraz korzystanie z usług przez Portal są całkowicie dobrowolne. Warunkiem korzystania z Kalkulatora Elektryka jest podanie pełnych, prawdziwych danych. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym np. treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym.

2.7.       Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt. 2.2 powyżej, Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz jej treść. Świadome i dobrowolne zaakceptowanie Regulaminu, założenie Konta Użytkownika oraz podanie danych skutkuje zawarciem z VATI umowy o bezpłatny dostęp przez Portal do wersji testowej Kalkulatora Elektryka. Uiszczenie Opłaty i rozpoczęcie Sybskrypcji skutkuje zawarciem umowy o dostęp przez Portal do pełnej wersji Kalkulatora Elektryka.

2.8.         Użytkownik jest zobowiązany do:

2.8.1.       działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników;

2.8.2.       niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

2.8.3.       nieprzenoszenia, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, prawa do korzystania z konta na osoby trzecie;

2.8.4.   korzystania z Kalkulatora Elektryka w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w tym do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

2.9.     W przypadku, gdy Użytkownik podejmie działania, które zostaną uznane przez VATI za niepożądane, w szczególności gdy będą one sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, czy też będą naruszały prawa innych Użytkowników, VATI może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jako naruszenie Regulaminu i skutkować może zablokowaniem konta Użytkownika (pkt 2.10 poniżej).

2.10.     Jeżeli działanie Użytkownika, o którym mowa w pkt. 2.9 powyżej będzie stanowiło rażące naruszenie niniejszego Regulaminu, VATI uprawniony jest do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o dostęp przez Portal do Kalkulatora Elektryka, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta Użytkownika. Wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym VATI złoży oświadczenie Użytkownikowi. Wypowiedzenie zostanie wysłane przez VATI na adres email Użytkownika podany w trakcie rejestracji w Systemie Zapisów.

2.11.      Przez rażące naruszenie niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Użytkownika postanowień pkt. 2.6, 2.8.1 – 2.8.4 Regulaminu.

 

§3 DOSTĘP DO KONTA NA PORTALU

 

3.              

3.1.     Konto Użytkownika zakładane jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Systemie Zapisów. Po założeniu Konta i wprowadzeniu danych, Użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do wersji testowej Kalkulatora Elektryka; okres testowy trwa 7 dni i jest liczony od momentu potwierdzenia adresu e-mail użytkownika.

3.2.     Po uiszczeniu Opłaty, Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej wersji Kalkulatora Elektryka oraz informacje niezbędne do korzystania z wszystkich funkcjonalności   Kalkulatora Elektryka.

 

§4 USŁUGI ŚWIADCZONE PODCZAS DOSTĘPU DO PŁATNEJ WERSJI KALKULATORA ELEKTRYKA

 

4.              

4.1.         Dostęp do pełnej wersji Kalkulatora Elektryka pozwala Użytkownikowi na korzystanie z serwisu w tym:

4.1.1.   Tworzenia projektów. W ramach każdego projektu Użytkownik może korzystać z przygotowanych Kalkulatorów oraz dodatkowo ma możliwość nadania nazwy projektu, a    także danych dodatkowych (nieobowiązkowych) takich jak:

4.1.1.1.             Nazwa Projektu,

4.1.1.2.             Nazwa Inwestycji,

4.1.1.3.             Dane Inwestora,

4.1.1.4.             Dane Projektanta

4.1.1.5.             Dane Sprawdzającego

4.1.1.6.             Dane Projektu

4.1.2.      Korzystania z dostępnych Kalkulatorów.

4.1.3.      Generowania wyników obliczeń w formacie PDF.

4.1.4.  Edycji powyższych danych w tym kopiowania projektów, obwodów. Zmiany danych dot. projektów i edycji wartości obliczeniowych w  kalkulatorach.

4.1.5.      Dostępu do filmików instruktażowych umieszczonych na Portalu.

 

§5 USŁUGI ŚWIADCZONE PODCZAS DOSTĘPU DO BEZPŁATNEJ WERSJI TESTOWEJ KALKULATORA ELEKTRYKA

 

5.              

5.1.        Dostęp do bezpłatnej wersji testowej Kalkulatora Elektryka pozwala Użytkownikowi na ograniczone czasowo korzystanie z serwisu w tym:

5.1.1.   Tworzenie projektów. W ramach każdego projektu Użytkownik może korzystać z przygotowanych Kalkulatorów oraz dodatkowo ma możliwość nadania nazwy projektu, a także danych dodatkowych (nieobowiązkowych) takich jak:

5.1.1.1.             Nazwa Projektu,

5.1.1.2.             Nazwa Inwestycji,

5.1.1.3.             Dane Inwestora,

5.1.1.4.             Dane Projektanta

5.1.1.5.             Dane Sprawdzającego

5.1.1.6.             Dane Projektu

5.1.2.      Korzystania z dostępnych Kalkulatorów.

5.1.3.      Generowania wyników obliczeń w formacie PDF ze znakiem wodnym „KalkulatorElektryka.pl”.

5.1.4.  Edycji powyższych danych w tym kopiowania projektów, obwodów. Zmiany danych dot. projektów i edycji wartości obliczeniowych w kalkulatorach.

5.1.5.     Dostępu do filmików instruktażowych umieszczonych na Portalu.

5.1.6.  Powyższe usługi są dostępne w trakcie trwania darmowego dostępu do serwisu. Po upływie czasu dostęp do kalkulatorów zostaje zablokowany.

 

§6 OPŁATY

 

6.              

6.1.       VATI pobiera od Użytkownika Opłatę za dostęp przez Portal do pełnej wersji Kalkulatora Elektryka. Użytkownik ma do wyboru trzy możliwości dokonania opłaty. Opłata
zawsze, pobierana jest z góry za dany Okres rozliczeniowy lub Czas dostępu.
Przy wyborze planu:

6.1.1 „Subskrypcja miesięczna”- Opłata pobierana jest na zasadach Subskrypcji – tj. opłata pobierana jest z góry co Okres Rozliczeniowy na 7 dni przed rozpoczęciem nowego
Okresu Rozliczeniowego.

6.1.2 „Plan miesięczny”- Opłata dokonywana jest jednorazowo. Po poprawnym dokonaniu płatności przyznawany jest dostęp do płatnej wersji Kalkulatora Elektryka na
czas 30 dni.

6.1.3 „Plan roczny”- Opłata dokonywana jest jednorazowo. Po poprawnym dokonaniu płatności przyznawany jest dostęp do płatnej wersji Kalkulatora Elektryka na czas 365
dni.

 

6.2.         Użytkownik ma możliwość otrzymania faktury VAT zaznaczając odpowiedni checkbox podczas dokonywania płatności. Wystawione faktury VAT będą przesyłane na podany podczas rejestracji adres e-mail w ciągu 7 dni kalendarzowych.

6.3.        Usługami bezpłatnymi są wyłącznie usługi świadczone przez Portal, o których mowa w pkt 5 (wersja testowa) przez okres 7 dni od czasu rejestracji nowego Użytkownika,

6.4.        Opłata za dostęp do Kalkulatora Elektryka wynosi:

6.4.1. Przy wyborze
„subskrypcji miesięcznej” 39,99 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć złotych
i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) plus VAT, przyjmując aktualnie
obowiązującą stawkę VAT w wysokości 23%, 49,18 zł brutto (słownie: czterdzieści
dziewięć złotych i osiemnaście groszy).

6.4.2.  Przy wyborze „planu
miesięcznego” 49,99 zł netto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych i
dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) plus VAT, przyjmując aktualnie obowiązującą
stawkę VAT w wysokości 23%, 61,49 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden
złotych i czterdzieści dziewięć groszy).

 

6.4.3.  Przy wyborze
„planu rocznego” 399,99 zł netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) plus VAT, przyjmując aktualnie
obowiązującą stawkę VAT w wysokości 23%, 491,99 zł brutto (słownie: czterysta
dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

6.5.         Aktualne promocje dotyczące możliwości uzyskania czasowych rabatów, regulowane będą każdorazowo w odrębnych Regulaminach Promocji; rabaty i promocje czasowe nie łączą się z innymi.

6.6.      Użytkownik dokonuje opłat, o których mowa w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem systemu PayU.pl prowadzonego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 186 (KRS: 0000274399). Dostępnymi formami płatności jest karta płatnicza i e-przelew PayU.

6.7.      W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru realizacji transakcji przy użyciu karty płatniczej zobowiązany jest on do podania danych swojej karty płatniczej tj. imię i nazwisko właściciela karty, numer karty, datę jej ważności oraz kod CVV/CVC. Kod CVV2 (karty Visa) i CVC2 (karty MasterCard) to 3-cyfrowy numer, znajdujący się na rewersie karty, umiejscowiony na końcu pola przeznaczonego na podpis.

6.8.         Wszelkie dane związane z płatnościami przechowywane są przez PayU S.A.

 

 

§7 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

7.              

7.1.         W celu skorzystania z Portalu konieczne jest posiadanie urządzenia (komputera, telefonu komórkowego, tabletu) z dostępem do internetu z aktualną przeglądarką internetową.

7.2.     Na platformie w ramach jednego konta może przebywać jeden zalogowany Użytkownik. W przypadku próby logowania do konta z dwóch urządzeń jednocześnie, Użytkownik zostanie wylogowany z jednego z nich. 

7.3.       VATI informuje, iż podczas korzystania z Portalu w urządzeniu Użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików konieczna jest do prawidłowego działania Portalu. Portal wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz stałe. Polityka cookies dostępna jest pod adresem: https://kalkulatorelektryka.pl/cookies/.

7.4.           VATI nie ponosi odpowiedzialności za:

7.3.1.      skutki wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, jeżeli przyczyna nie była zawiniona przez VATI;

7.3.2.     skutki wynikające z błędnego korzystania z serwisu, w tym błędów obliczeniowych doboru kabli i zabezpieczeń wynikające z błędnej obsługi serwisu przez Użytkownika,

7.3.3.   Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za wykonane obliczenia zgodnie ze sztuką i Prawem Budowlanym, stworzone kalkulatory to narzędzia wspomagające dobór kabli i zabezpieczeń.

7.3.4.      udostępnianie danych osobowych Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa na ich żądanie.

 

§8 REZYGNACJA Z USŁUG (WYPOWIEDZENIE UMOWY)

 

8.              

8.1.   Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego korzystania z usługi dostępu do Kalkulatora Elektryka, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym Użytkownik złożył oświadczenie. Celem uniknięcia wątpliwości – samo zaprzestanie korzystania z Kalkulatora Elektryka nie jest uznawane za (dorozumiane) wypowiedzenie umowy i nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu jakichkolwiek opłat.

8.2.             Wypowiedzenie umowy można:

8.2.1.      wygenerować w Portalu. W tym celu należy w koncie Użytkownika w zakładce Płatności wybrać przycisk „Zrezygnuj z Subskrypcji” i dokonać dalszych czynności.

8.2.2. wysłać na piśmie pocztą tradycyjną na adres:  VATI Paweł Balana, ul. Lipowa 4A Kozierów, 32-091 Michałowice z dopiskiem Wypowiedzenie KalkulatorElektryka.pl. Wypowiedzenie powinno zawierać informację wskazującą na definitywne wypowiedzenie umowy. W przypadku wątpliwości co do intencji Użytkownika domniemywa się, że złożone oświadczenie stanowi reklamację (o której mowa w pkt. 11 poniżej), a nie wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie wysłane pocztą tradycyjną uznaje się za skutecznie złożone z chwilą otrzymania go przez VATI.

8.3.    Złożenie oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z dostępu do Kalkulatora Elektryka powoduje usunięcie Konta Użytkownika wraz z upływem okresu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 8.1 powyżej.

 

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

9.              

9.1.              

9.2.       Użytkownik podczas dokonywania pierwszej opłaty za dostęp do Kalkulatora Elektryka na czas Okresu rozliczeniowego zostaje poinformowany, że w przypadku zakupu dostępu do Kalkulatora Elektryka, VATI rozpoczyna świadczenie usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie. A co za tym idzie, Użytkownik traci prawo do 14 dniowego terminu odstąpienia od zakupu.

 

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

10.          

10.1.      W VATI wdrożono niezbędne procedury i zabezpieczenia mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

10.2.  VATI zapewnia przestrzeganie właściwych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych); „RODO”.

10.3.    VATI Paweł Balana przetwarza dane osobowe Użytkowników: w celu wykonania umowy o świadczenie usługi dostępu do Kalkulatora Elektryka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celu wykonania spoczywających na nas prawnych obowiązków, takich jak przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej wymagane przez art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na umożliwieniu sobie dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami ze strony Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec Użytkowników, w szczególności w postaci przekazywania informacji o oferowanych usługach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

10.4.      Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z usług.

10.5.   W wykonaniu umowy dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane operatorowi serwera, na którym zaimplementowana została platforma, mogą być również przekazane podmiotom świadczącym dla VATI usługi hostingowe, informatyczne oraz usługi poczty elektronicznej. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom świadczącym dla nas usługi rachunkowe i marketingowe. Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Gmail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from =EN.

10.6.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz przez okres przedawnienia roszczeń stron z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, do czasu złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania. Ponadto dokumentacja rozliczeniowa będzie przechowywana przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej umowy.

10.7.      Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.8.      W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Użytkownikowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Można je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

10.9.  W celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, VATI stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji w ramach Portalu.

 

§11 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

11.          

11.1.     Prawem autorskim chronione są teksty, grafika, schematy, zdjęcia, prezentacje, filmy i wszelkie inne materiały dostępne na Portalu („Materiały VATI”), które stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm. „Pr. aut.”).

11.2.   Materiały VATI zawarte na Portalu mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie na własne potrzeby, w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pr. aut. A także na użytek komercyjny wygenerowanych obliczeń w formacie PDF.

11.3.    Nie zezwala się na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów VATI w zakresie wykraczającym poza granice dozwolonego użytku osobistego.

11.4.   Każdorazowe naruszenie postanowień niniejszego punktu będzie stanowiło rażące naruszenie niniejszego Regulaminu VATI uprawniające VATI do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o dostęp przez Portal do Kalkulatora Elektryka równoznaczne z odebraniem Użytkownikowi dostępu do Portalu.

 

§12 REKLAMACJE

 

12.          

12.1.      Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji przez VATI umowy o dostęp do Kalkulatora Elektryka.

12.2.   Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kalkulatorelektryka.pl lub na piśmie pocztą tradycyjną na adres: VATI Paweł Balana, ul. Lipowa 4A Kozierów, 32-091 Michałowice z dopiskiem Reklamacja KalkulatorElektryka.pl.

12.3.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Użytkownika, wskazanie, jakie działanie lub zaniechanie jest przedmiotem reklamacji, a także żądanie reklamacji (np. zwrot Opłaty/części Opłaty, odblokowanie Konta Użytkownika, udostępnienie odpowiednich Materiałów). Wzór wniosku reklamacyjnego został zamieszczony jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

12.4.   O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od formy, w jakiej reklamacja została złożona) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez VATI, z zastrzeżeniem pkt 12.5. poniżej.

12.5.     Reklamacje dotyczące działania systemu PayU.pl VATI przesyła PayU.pl. Termin rozpoznania reklamacji dotyczącej działania systemu PayU.pl przedłuża się o czas udzielenia odpowiedzi VATI przez PayU.pl.

12.6.  Reklamacja rozpatrywana jest w oparciu o treść niniejszego Regulaminu, a w przypadku reklamacji dotyczących działania systemu PayU.pl pośredniczącego w płatnościach również w oparciu o wyjaśnienia i regulamin PayU.pl.

12.7.   Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkowników swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne dla Użytkowników zostały określone w pkt. 13 Regulaminu.

 

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

13.          

13.1.  Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, dostępnej pod adresem internetowym:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

13.2.       W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Użytkownik może w szczególności zwrócić się:

13.2.1.   do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm., „u.i.h.”) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

13.2.2.   do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 u.i.h. z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

13.2.3.   do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13.3.   Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), za pośrednictwem której Użytkownik może złożyć skargę. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13.4.      Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw na drodze sądowej.

 

 

§13 ZMIANY REGULAMINU

 

14.          

14.1.      VATI jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:

14.1.1.  zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;

14.1.2.  zmiany związanej z zakresem usług świadczonych przez VATI za pośrednictwem Portalu;

14.1.3.  zmiany związanej z rodzajem usług świadczonych przez VATI za pośrednictwem Portalu;

14.1.4.  zmiany związanej z wysokością lub sposobem pobierania opłat  za dostęp do usług świadczonych przez VATI za pośrednictwem Portalu

14.1.5.  zmiany dotyczącej wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Portalu.

14.2.   Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.kalkulatorelektryka.pl/licence.

14.3.     W tym samym dniu nowa treść Regulaminu zostanie doręczona Użytkownikowi poprzez wysłanie mu odnośnika do strony internetowej z aktualną treścią Regulaminu na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Systemie Zapisów.

14.4.      Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia i wysłania Użytkownikowi.

14.5.     Użytkownik, który zawarł umowę o dostęp przez Portal do Kalkulatora Elektryka i nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może dokonać rezygnacji z dalszego korzystania z usługi dostępu do Platformy, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w terminie 7 dni od dnia wysłania mu powiadomienia o zmianie Regulaminu, w sposób określony w pkt 13.3 powyżej. Postanowienia pkt. 8 stosuje się odpowiednio.

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

15.          

15.1.       Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@kalkulatorelektryka.pl.

15.2.       Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: www.app.kalkulatorelektryka.pl/licence.

15.3.       Umowa o dostęp do Portalu może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

15.4.       Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z usługami świadczonymi przez Portal można zgłaszać w formie pisemnej na adres Kalkulator Elektryka, ul. Lipowa 4A Kozierów, 32-091 Michałowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kalkulatorelektryka.pl.

15.5.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

15.6.       Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2020 roku.