ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest VATI Paweł Balana, z siedzibą przy ul. Lipskiej 51/2, 30-721 Kraków.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej pod adres: kontakt@kalkulatorelektryka.pl lub poczty tradycyjnej pod adres: VATI Paweł Balana, ul. Lipska 51/2, 30-721 Kraków

PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie z uwagi na fakt, że jest to niezbędne do korzystania z naszego serwisu. Podstawę przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podanie danych nie stanowi ustawowego obowiązku, jest jednak niezbędne do uzyskania powiadomienia o uruchomieniu systemu a także dalszego korzystania z dostępu do serwisu.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na korzystanie przez nas z poczty elektronicznej „Google Mail”, odbiorcą Twoich danych osobowych jest spółka Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia). Twoje dane mogą być również przekazywane do państw, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się w oparciu o zobowiązanie podmiotów przetwarzających do stosowania standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Oprócz powyższego, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane od czasu podania danych do chwili wyraźnego zakończenia korzystania z serwisu lub wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania.

TWOJE UPRAWNIENIA

Z uwagi na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).